مقایسه پنل ها

تعرفه پنل های ارسال پیامک

 

ویژگی ها و امکانات
Panel A
Panel B
Panel C
Panel D
امکانات ویژه
ایران پرتال
Optional
ارسال تکی و گروهی
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
ارسال نظیر به نظیر
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
ارسال به صورت فلش
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
اراسل از طریق فایل اکسل و text
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
ارسال زماندار (ارسال در آینده)
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
ارسال انبوه شهری و کشوری
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
webservice
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
دفترچه تلفن
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
ارسال منطقه ای
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
دریافت sms
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
-------------
-------------
منشی پیامک
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
انتقال به موبایل
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
انتقال از طریق URL
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
انتقال به ایمیل
http://nemouneh.com/images/images/tik.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
استفاده از تگ های پویا
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
تحلیلگر و انالیز پیامکهای دریافتی
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
برگزاری مسابقه و قرعه کشی
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
نظرسنجی
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
نوبت دهی
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
صندوق پیشنهاد و انتقاد
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
ارسال ایمیل گروهی
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
ارسال داینامیک از طریق اکسل
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
ماژول ختم قرآن و صلوات از طریق sms
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
ماژول دفاتر بیمه
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
ماژول دفاتر آژانس های هواپیمایی
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
ماژول موسسات قرض الحسنه
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
ارسال هوشمند
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
دریافت خروجی اکسل
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
پاسخ به تمام پیامهای دریافتی
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
امکان ارسال اطلاعات فایل اکسل(فیش حقوقی کارکنان،کارنامه دانش آموزان)
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
امکان استفاده از امضاء اس ام اسی
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
ارسال بر اساس کد پستی
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
دستور ارسال گروهی از موبایل به سامانه
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
سامانه آفلاین
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
استعلام قیمت ارز و سکه
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
فروش کارت شارژ ایرانسل،همراه اول از طریق sms
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
فروش کد فعالسازی مانند آنتی ویروس ها Lisence
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
ارسال پیامک به اصناف
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
ارسال هوشمند آزمایشگاه
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
ارسال هوشمند تبریک تولد و سالگرد ازدواج
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
ارسال هوشمند اعلام صورت حساب
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
شماره تلفن های اعتباری کل کشور
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
http://www.rahco.ir/files/attach/1320823099.png
-------------
-------------
تعرفه هر پیامک از درگاه 3000 139 ریال 139 ریال 139 ریال 139 ریال    
قیمت پنل با خط اختصاصی
3750000 ریال
1750000 ریال
750000 ریال
 380000 ریال
 
 

* مالیات بر ارزش افزوده ، مطابق قوانین جاری کشور به تعرفه پیامکها اضافه میگردد.

* تخفیف های ویژه در صفحه اصلی سایت درج میگردد.

 

آیا تا بحال این همه امکانات را یکجا و با یک قیمت مناسب دیده اید؟

-ارسال بیش از 3000000 اس ام اس در روز

-- ارسال (ارسال تکی ؛ گروهی ؛ از فایل ؛ نظیر به نظیر  به روشي بسيار ساده)

- امکان ارسال و دريافت به صورت فارسي و انگليسي

- نمايش وضعيت پيام هاي ارسالي موفق يا ناموفقDeliver

- امکان ایجاد گروه به تعداد نامحدود در دفترچه تلفن

- امکان ثبت شماره ها به صورت تکی با نام و یا کلی

-امکان ورود واطلاعات به سيستم حتي به صورت فايلTEXTوEXCEL

- ارسال پيام کوتاه طولاني يکپارچه

-سرویس انتقادات و پیشنهادات:

این سرویس بهترین راه حل برای دریافت نظرات ، انتقادات و پیشنهادات مخاطبین شما می باشد. قابلیتهای این سرویس به شرح زیر می باشد:

 1- امکان دریافتSMS بصورت فارسی و انگلیسی
2-قابلیت تعریف یک پیام که پس از دریافت هرSMS به مخاطب ارسال شود
3-امکان دریافت و دانلود گزارشات

-سرویس دریافت شکایات:
بوسیله این سرویس مدیریت هر بخش از مجموعه می تواند بصورت مستقیم در جریان شکایت ارباب رجوع قرار بگیرید. فرضا مخاطب یکSMS که ابتدای آن کلمهManager قرار دارد را ارسال می کند و متن ارسال شده توسط وی سریعا به موبایل مدیریتSMS می شود. کلیه تنظیمات از جمله تعریف کلمهManager و شماره موبایل مدیران هر بخش براحتی قابل انجام است.

سرویس پاسخگوئی خودکار:
در این مخاطب بسته بهپیامکی که ارسال می کند جواب متفاوتی دریافت خواهد کرد. فرضا مخاطب با ارسال یکپیامک حاوی عدد1  شماره های تماس شما را دریافت خواهد کرد. ویژگی های این سرویس به شرح زیر می باشد:
1-
امکان تعریف بی نهایت کلید و پاسخ
2- امکان گزاشگیری و دریافت آمار مربوط به هر گروه

-امکان وارد کردن کلید واژه ها حتی از فایل اکسل

سرویس سررسید پیام:

شما می توانید از قبل برای تاریخی در آینده پیام  خود را در این سرویس گذاسته تا سیستم در موعد مورد نظر آن را ارسال نماید خصوصاً در زمانی که برای دسترسی به اینترنت محدودیت دارید و یا می خواهید برای افراد یادآوری بگذارید

- انتقال پیام های دریافتی به موبایل  وایمیل مدیر:

با فعالسازی این سرویس تمام پیامهای دریافتی سامانه را بصورت خودکار به موبایل یا ایمیل مدیر ارسال می نماید

- ارسال پیام با موبایل مدیر اما توسط شماره اختصاصی:

در زمانهای ضروری یا عدم دسترسی به اینترنت مدیر می تواند بوسیله موبایل خود پیامی را به افراد یا فرد خاصی ارسال نماید بدین صورت که فرضاً در دفترچه تلفن گروه دانش آموزان تعریف شده حال مدیر بوسیله موبایل خود پیامی را به خط اختصاصی خود را ارسال می کند البته در ابتدا متن پیام گروه دانش آموزان را ذکر می کند سامانه بعد از دریافت پیام مدیر، متن آنرا را به همه دانش آموزان ارسال می نماید

- سرویس برگزاری نظرسنجی و مسابقه:
این سرویس امکان برگزاری انواع مسابقات و نظرسنجی را بوسیلهSMS فراهم می کند و از قابلیتهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-
امکان تعریف یک پاسخ تائید پس از دریافت هرSMS ، بدین ترتیب پس از دریافت هرSMS یکSMS با محتوای تشکر آمیز و یا تائید دریافت پیام به فرستندهSMS ارسال می شود.
-
قابلیت تعریف سوال و پاسخهای مربوط به آن و تعیین گزینه صحیح
- ارائه آمار از کل پاسخهای دریافتی ، پاسخهای قابل قبول و پاسخهای صحیح بصورت گرافیکی
- امکان دانلود پاسخها به همراه جزئیاتی از قبیل شماره موبایل ، تاریخ و زمان و متن SMS

-امکان قرعه کشی به صورت کاملا اتوماتیک و کامپیوتری

-سرویس جدید و پیشرفته نوبت دهی:

جهت مراکزی که به هر دلیل( ثبت نام , ویزیت و...) مراجعات زیادی دارند بوسیله این سرویس، با ارسال پیامکی از سوی افراد به شماره اختصاصی ، سامانه بصورت خودکار تاریخ و ساعت مراجعه و کدرهگیری برای فرد ارسال می نماید.

- ارسال پيام دوره اي ( تولد ، سالگرد ازدواج ، اتمام قرارداد ، و...

- امکان گزارش گيري از سيستم

-امکان ارسال و دريافت بر روي تمام موبايل هاي ايران

اعم از : همراه اول ، تاليا ، ايرانسل ( دائمي و اعتباري(

- امکان ارائه وب سرويس وDLL 

-امکان مشاهده اعتبار بر روي پنل

بروز رسانی برخی نسخه ها بصورت رایگان ( بدین معنی که افزودن  برخی امکانات جدید در نرم افزار هزینه ای  برای سازمان طرف قرارداد نخواهد داشت)

- دریافت رایگان ( مطابق با آخرین هماهنگی های به عمل امده با مخابرات در یافت پیامک در ایران پرتال هزینه ای نخواهد داشت)

-ماژول دفاتر بیمه

-ماژول آژانس های هواپیمایی

-ماژول موسسات قرض الحسنه

-ماژول اعلام نتیجه آزمایش مخصوص  آزمایشگاههای پزشکی

-ارسال هوشمند

-ارسال ایمیل گروهی

-ارسال پیامک داینامیک

-ارسال منطقه ای ,ارسال انبوه کشوری,ارسال مشاغل

-تحلیل و آنالیز پیامک های دریافتی(تحلیلگرپیامک)

--ارسالsms  دریافتی به موبایل مدیر

-ارسالsms دریافتی به وب سایت شما

-ارسالsms دریافتی به ایمیل مدیر

-امکان ارسال تیکت

-امکان شارژ و خرید آنلاین

--امکان ارسال فیش حقوقی به کارکنان

-امکان ارسال کارنامه برای دانش آموزان

-ماژول مخصوص ختم قرآن و ختم صلوات از طریق پیامک

- امکان استفاده از تگ های پویا در ارسال پیامک گروهی 

- امکان استفاده از امضا اس ام اسی

-امکان گزارش گیری SMS های ارسال بصورت روزانه ,ماهیانه

--امکان ورود اطلاعات مشتریان و روز تولد آنها حتی با فرمت اکسل

-پاسخ به تمامی SMS های دریافتی(بنا به درخواست مشتریان عزیز , برنامه نویسی پرتال بصورتی انجام شده که به تمامی اس ام اس های دریافتی شما بدون اینکه برای نرم افزار کلیدواژه ای تعریف شود , امکان پاسخگویی دارد که این پاسخ میتواند یک پیام تشکر یا تبریک باشد)

-برنامه نویسی سیستم تناسب اندام(این سیستم با گرفتن وزن و قد مخاطب از طریق اس ام اس BMI ,آن شخص را بروی موبایل وی میفرستد.

 

 

افزایش موجودی از طریق کلیه کارتهای عضو شتاب : از طریق درگاه به پرداخت ملت

افزایش موجودی از طریق کلیه کارت بانکهای عضو شتاب بصورت آنی

ایران پرتال ، پرتال پیامک ایران ، خدمات پیامک ، خدمات پیام کوتاه ، سامانه پیامک ، پنل پیامک ، سیستم پیامک ، sms ، sms panel ، ارسال پیامک ، سامانه اس ام اس

کلیه حقوق این سایت محفوظ میباشد